Cô Hiệu Trưởng nhận xét tiết học "Bonsai" theo dụ án của lớp 10A11 , (gv hướngdẫn  cô Lê Sương Mai).